GODARB

حوضچه آرامش سد گدار لندر

پس از تکمیل ساختمان آبگیر و تونل انحراف سد گدار لندر شرکت البائو انصراف خود را از اجرای ادامه کار اعلام نمود و در نتیجه کنسرسیومی از شرکت دایلم کره جنوبی و شرکت های تابلیه و پرلیت جایگزین آن شدند . پیمانکار جدید نیز طی قراردادی اجرای حوضچه آرامش در خروجی تونل انحراف را به مدیریت مهندسی آب محول نمود تا ظرف ششماه این پروژه را اجرا نماید. پروژه عبارت بود از تسطیح خروجی و اجرای درجای بلوک های کف و کناره رودخانه در محل خروجی آب که با شدت و فشار بسیار بالا خارج میشد و باعث شستن مسیر خود میشد. این بلوک ها به ابعاد 6 متر در 6 متر و با ارتفاع دو متر بود که وزن زیادی را در مقابل جزیان فشار منفی آب ایجاد میکرد. بعد از بلوک ها نیز گابیون بندی در دو طرف رودخانه انجام میشد . تمامی بلوک های کناری که در شیب اجرا میشدند به عمق 6 متر به بدنه کوه انکور میشدند . این پروژه که اکثر آرماتور بندی ها و بتونریزی های آن در زیر آب انجام میشد ظرف یکصد روز تکمیل و تحویل کارفرما گردید. .

حفاری و آماده سازی فونداسیون و اجرای چاه ارت
بتونریزی فونداسیون استراکچر که به حجم 1600 متر مکعب که بدون توقف در دو شیفت احرا شد.
اجرای بتونریزی فونداسیون ترانزیشن به حجم 460 مترمکعب
شروع آرماتور بندی دیوارهای آبگیر
شبکه آرماتور سقف ساختمان آبگیر
قالب بندی و آرماتور بندی دیوار های دو دهانه آبگیر